Skip to main content

Порядок надання “пакунку малюка”

ВИТЯГ з Постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ПОРЯДОК
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

 1. Цей Порядок визначає механізм планування обсягу, розподілу та надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі – “пакунок малюка”).
 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

заклад охорони здоров’я – пологовий будинок, пологове відділення, перинатальний центр, неонатальний центр тощо незалежно від форми власності та підпорядкування;

отримувач “пакунка малюка” (далі – отримувач) – мати, батько, усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини.

 1. “Пакунок малюка” є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків – родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
 2. Право на отримання “пакунка малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно/тимчасово проживають на її території або тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.

“Пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину.

 1. Отримувач може відмовитися від отримання “пакунка малюка” на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров’я у паперовій або електронній формі.
 2. “Пакунок малюка” може видаватися отримувачу:

1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;

2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі – місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача у разі:

відсутності “пакунка малюка” в закладі охорони здоров’я;

народження дитини за межами України;

народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.

 1. Закладом охорони здоров’я видається отримувачу:

довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (у разі відсутності “пакунка малюка” в такому закладі). Довідка видається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 р.;

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.

Якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається медичною консультативною комісією відповідно до законодавства.

 1. Місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення “пакунок малюка” видається на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі “пакунка малюка”. До заяви додається довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року).

За наявності технічних можливостей “пакунок малюка” може бути надано місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення в межах надання комплексної послуги “єМалятко” відповідно до Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).

Заява отримувачем подається місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

Отримувач, у якого народилася дитина в період із 24 жовтня до 30 листопада 2020 р. включно, має право подати заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 31 грудня 2020 року.

 1. У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням “пакунка малюка” до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.

До заяви про надання “пакунка малюка”, поданої у паперовій або електронній формі, отримувачем додається:

копія свідоцтва про народження дитини;

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства;

довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано.

 1. У разі народження дитини за межами України “пакунок малюка” видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
 2. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:

розглядає подані документи та приймає рішення про надання/відмову в наданні “пакунка малюка” протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання “пакунка малюка”;

повідомляє отримувачу у спосіб, зазначений у заяві, про прийняте рішення;

видає “пакунок малюка” за його наявності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення.

У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення “пакунка малюка” його може бути надано в порядку черговості.

Отримувачу може бути відмовлено у наданні “пакунка малюка” в разі подання пакета документів, передбаченого пунктами 8-10 цього Порядку, не в повному обсязі.

 1. Факт передачі “пакунка малюка” отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 1 до цієї Постанови.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший – зберігається у закладі охорони здоров’я або місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав “пакунок малюка”.

Захист персональних даних, зазначених в акті, забезпечується в установленому законодавством порядку.

Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників для надання матері соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, представництва інтересів, відповідно до законодавства. При цьому “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності – матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 1.

 1. У разі неотримання “пакунка малюка” протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154-259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюка” в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020-2021 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 “Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
 2. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть залучати до видачі “пакунка малюка” фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця громадського об’єднання, благодійної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи з сім’ями та дітьми.
 3. У разі виявлення неповного комплектування “пакунка малюка” відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до його складу, закладом охорони здоров’я / місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Мінсоцполітики і Нацсоцслужбі.
 1. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для планування обсягу потреби в “пакунках малюка” подають щороку до 5 січня та до 20 червня місцевим та районним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці, які визначаються на підставі інформації про кількість живонароджених дітей протягом попереднього року та про кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. При цьому необхідно враховувати орієнтовні показники народжуваності не менш як за два місяці наступного року.
 2. Місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

визначають обсяг потреби в “пакунках малюка” щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за попередній рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, та кількості отримувачів грошової компенсації за попередній період;

подають щороку до 8 січня та до 23 червня Нацсоцслужбі планові показники обсягу потреби в “пакунках малюка” для планування бюджетних коштів на наступний рік.

Нацсоцслужба подає щороку до 10 січня та до 25 червня Мінсоцполітики планові показники обсягу потреби в “пакунках малюка” для планування бюджетних коштів на наступний рік.

 1. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання “пакунка малюка”, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208).
 2. З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в “пакунку малюка” місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів “пакунка малюка” та подають не пізніше ніж до 5 числа Нацсоцслужбі заявки щодо кількісної потреби в “пакунку малюка” на наступний місяць у розрізі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.

У разі виявлення в місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості “пакунку малюка” місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повідомляють про це протягом трьох робочих днів Нацсоцслужбі.

Нацсоцслужба узагальнює щомісяця до 10 числа отримані від місцевих та районних структурних підрозділів заявки щодо кількісної потреби в “пакунку малюка” на наступний місяць у розрізі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.

 1. Заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Нацсоцслужба ведуть облік видачі “пакунка малюка” в паперовій та електронній формі з метою отримання даних про їх наявність, втрату, нестачу, необхідних для організації безперебійного забезпечення отримувачів, здійснення належного контролю за умовами зберігання, видачі, а також для підготовки даних для складення звітності.

Відомість обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі – відомість обліку) згідно з додатком 2 оформляється в паперовій та електронній формі у форматі XLS закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та подається щотижня структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять оброблення отриманих від закладів охорони здоров’я, місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення відомостей обліку, зокрема засобами інформаційних систем Мінсоцполітики, та не пізніше ніж через три календарних дні з дня отримання від закладів охорони здоров’я та місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення відомостей обліку надсилають Нацсоцслужбі зведену відомість обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 3.

Місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення складають і подають щомісяця до 10 числа регіональним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звіт про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 4.

Регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення узагальнюють щомісяця отримані від місцевих та районних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” і подають до 15 числа Нацсоцслужбі узагальнений звіт про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 4.

Нацсоцслужба узагальнює зведені відомості обліку, формує узагальнену відомість за встановленою Нацсоцслужбою формою та надсилає її структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органам міських рад до 10, 20 та 30 числа кожного місяця для перевірки перед прийняттям рішення щодо призначення грошової компенсації з метою здійснення належного контролю за цільовим призначенням коштів та унеможливлення отримання і “пакунка малюка”, і грошової компенсації.

Нацсоцслужба формує щокварталу до 10 числа наступного місяця узагальнену квартальну відомість за встановленою Нацсоцслужбою формою та надсилає її Мінсоцполітики з метою здійснення моніторингу видачі “пакунка малюка”.

21. “Пакунок малюка” комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженим Мінсоцполітики.

 1. “Пакунок малюка” комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженим Мінсоцполітики.
 2. Отримання “пакунка малюка” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини. Вартість отриманого “пакунка малюка” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.
 3. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують на кожного отримувача особову справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для надання “пакунка малюка”.
 1. Отримання “пакунка малюка” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманого “пакунка малюка” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.